Cena Marie Kalenské

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, která je mj. členem Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se sídlem v Ženevě, je odborně zaměřeným spolkem, který od roku 1991 usiluje v oborech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení o rozvoj vědy a o uplatnění dosažených výsledků vědeckovýzkumné činnosti v praxi.

 

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení vnímá jak z hlediska budoucího vědeckého a odborného rozvoje, tak z hlediska celospolečenského potřebu aktivně podporovat zájem o odbory pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Neodmyslitelnou součástí této snahy a předpokladem budoucího úspěšného rozvoje oborů je vytváření příležitostí pro studenty, stejně jako pro začínající akademiky, vědecké pracovníky i praktiky, k prohloubení znalostí v oborech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a k získání zájmu o ně. Právě uvedené Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení s ohledem na své cíle a zaměření považuje za jeden ze svých úkolů. O jeho naplnění usiluje i prostřednictvím Ceny Marie Kalenské.

 

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení s pokorou cenu pojmenovala po prof. JUDr. Marii Kalenské, DrSc., jedné z nejvýznamnějších tuzemských osobností právnického života druhé poloviny 20. století, která se zásadní měrou zasloužila o rozvoj pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Společnost tak učinila nikoli jen s ohledem na nesporné odborné kvality Marie Kalenské a její přínos pro oba jmenované obory, nýbrž a ve stejné míře i kvůli jejím kvalitám lidským, které plnou měrou projevovala jak při činnosti pedagogické, tak v soukromém životě. Marie Kalenská vychovala generace právníků a intenzivně se věnovala studentům, stejně jako mladým nadějným akademikům, a podporovala v nejlepším smyslu slova jejich odborný i lidský rozvoj.

 

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení bude Cenou Marie Kalenské pokračovat v odkazu nestorky pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, jejíž jméno si propůjčila do jejího názvu.

 

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.                 JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.               Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D.
místopředseda                                                   místopředseda                                          předseda

 

Soutěžní kola

Výsledky soutěže o Cenu Marie Kalenské

Statut Ceny Marie Kalenské

Přihláška do soutěže