Členství ve společnosti a členský příspěvek

Česká společnost pro pracovní právo a pro právo sociálního zabezpečení, jak je mj. deklarováno i v jejích stanovách, usiluje v oborech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení o rozvoj vědy a o uplatnění dosažených výsledků vědeckovýzkumné činnosti v praxi. Společnost je otevřena členství všech, kdo mají skutečný zájem o obor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a chtějí usilovat o naplnění jejích účelů. Podmínky vzniku členství, včetně náležitostí přihlášky a rozhodování o přijetí za člena společnosti, jsou uvedeny v stanovách společnosti. Stanovy společnosti jsou dostupné ZDE.

 

Členský příspěvek činí 150,- Kč za kalendářní rok

Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti.

 

Hotovostní platba členského příspěvku

Hotovostní platba členského příspěvku se provádí k rukám pokladníka společnosti JUDr. Věry Bognárové.

 

Bezhotovostní platba členského příspěvku

Bezhotovostní platba členského příspěvku se provádí:

  • ve prospěch bankovního účtu č. 29837111/0100
  • do zprávy pro příjemce se uvede jméno a příjmení člena, za kterého je příspěvek hrazen, a kalendářní rok, za který je příspěvek hrazen.