Grantový projekt Workplace Whistleblowers’ Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro)

Grantový projekt Workplace Whistleblowers‘ Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro)

V roce 2020 a 2021 se konal grantový projekt s názvem Workplace Whistleblowers‘ Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro), jehož řešiteli se za Právnickou fakultu Univerzity Karlovy stali doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. a prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D.

Cílem projektu bylo, mj. v kontextu francouzských a slovinských zkušeností, přispět ke zlepšení právního rámce v zemích Visegrádské (V4) v oblasti ochrany oznamovatelů a nepřímo i ke změně přístupu pracovníků k oznamování.  Řešitelé měli za cíl vyvinout model účinné ochrany oznamovatelů ve všech zemích V4, zejména s ohledem na povinnost všech členských států EU implementovat směrnici (EU) 2019/1937 Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které ohlásí porušení práva Unie do 17. prosince 2021.

Součástí tohoto projektu byly rovněž odborné konference, které se z epidemiologických důvodů konaly v online formě.

Výstupem projektu byla monografie s názvem Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, která je v plném znění dostupná zde

Výstupem projektu byla dále obecná zpráva s návrhy na změny v právní ochraně oznamovatelů ve francouzštině, slovinštině a jazycích V4 včetně češtiny, kdy poslední z nich je dostupná zde

Grantový projekt byl podporován ze strany Visegrat Fund a financován na základě grantu č. 21930021