Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021 - Újma způsobená zaměstnancem, nejednoznačný výklad § 2914 o. z.

Ze zákonné definice závislé práce je zřejmá zjevná navázanost zaměstnance na zaměstnavatele, jehož jménem vykonává pracovní činnost, a jeho podřízenost pokynům, kterými jeho činnost řídí. Jestliže zaměstnanec při škodní události z tohoto rámce nevybočí, je třeba nejednoznačnou dikci § 2914 věty první o. z. vyložit tak, že za újmu způsobenou zaměstnancem odpovídá výlučně zaměstnavatel, jako by ji způsobil on sám, byť se tak stalo osobní činností zaměstnance, kterého k tomu použil.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde