Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 2. 2022, sp. zn. 21 Cdo 143/2021 - vedoucí zaměstnanec, poslední pracovní den

Z citovaného ustanovení § 73a odst. 1 věty druhé zák. práce vyplývá, že zaměstnanec, který byl z vedoucího pracovního místa odvolán nebo který se svého místa vzdal, končí výkon práce na vedoucím pracovním místě dnem, který byl uveden v příslušném pracovněprávním jednání. V případě, že v odvolání nebo vzdání se místa nebyl den ukončení výkonu práce označen nebo že v něm byl uveden den dřívější, zaměstnanec ukončí výkon práce dnem následujícím po doručení odvolání zaměstnanci nebo po doručení vzdání se místa zaměstnavateli, popřípadě též tomu, kdo zaměstnance na vedoucí pracovní místo jmenoval, jde-li o případ tzv. vnějšího jmenování [například v případě vedoucího příspěvkové organizace, kterého na jeho pracovní místo jmenuje zřizovatel příspěvkové organizace – srov. § 33 odst. 4 písm. e) zák. práce]. Nejdříve tedy výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance, který byl z vedoucího pracovního místa odvolán nebo který se svého místa vzdal, může skončit dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa. Znamená to, že právo a povinnost vedoucího zaměstnance vykonávat práci na jeho pracovním místě trvá ještě po celý den, který následuje po doručení odvolání nebo vzdání se místa vedoucího zaměstnance, a zaniká až uplynutím tohoto dne. Takový výklad je v souladu s ustanovením § 601 odst. 1 částí první věty za středníkem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), který se pro pracovněprávní vztahy použije subsidiárně (srov. § 4 zák. práce), podle něhož zaniká-li právo nebo povinnost v určitý den, zanikne koncem toho dne.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde