Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 1. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2034/2019 - Zákaz činnosti zaměstnance vykonávané z vlastní iniciativy ve smyslu § 273 odst. 2 Zákoníku práce, pracovní úraz

Ustanovení § 273 odst. 2 zák. práce umožňuje zaměstnavateli zamezit tomu, aby činnost vykonávaná zaměstnancem bez příkazu zaměstnavatele a bez vnějšího podnětu jiných osob, pouze na základě vlastního rozhodnutí zaměstnance (z jeho vlastní iniciativy), byla považována za plnění jeho pracovních úkolů, zákazem výkonu této činnosti. Takový zákaz může být zaměstnavatelem učiněn jen výslovně; jiným způsobem má-li mít právní účinky stanovené v § 273 odst. 2 zák. práce učiněn být nemůže, a to ani kdyby jiný než výslovný způsob projevu vůle nevzbuzoval žádné pochybnosti o tom, co chtěl zaměstnavatel projevit. Výslovný zákaz zaměstnavatele musí být adresován zaměstnanci, kterého se týká, a musí z něj být zřejmá činnost, jejíž výkon z vlastní iniciativy se zaměstnanci zakazuje.

Pokyn žalovaného, aby žalobce šel domů, vydaný dne 6. 8. 2013 poté, co žalobci kolem 13:00 hodin došla prkna potřebná pro opravu gitterboxů , kterou pro žalovaného podle jeho pokynů prováděl, nepředstavuje zákaz výkonu činnosti žalobce na kapovací pile ve smyslu ustanovení § 273 odst. 2 zák. práce, neboť uvedený pokyn žalovaného takový výslovný zákaz neobsahuje a není z něj zřejmá žádná činnost, jejíž výkon z vlastní iniciativy se žalobci zakazuje. Při posuzování pokynu žalovaného, aby žalobce šel domů, nelze odhlédnout ani od okolností, za kterých byl pokyn vydán zejména od toho, že žalobci došla prkna potřebná pro opravu gitterboxů a že bez dalšího materiálu nemohl ve své pracovní činnosti pokračovat a které tento pokyn reflektoval. Za těchto okolností (a za situace, kdy zaměstnanec žalovaného, který měl prkna nařezat, nebyl jak uvedl svědek J. K. u jednání odvolacího soudu daného dne v práci) se žalobce, který měl dne 6. 8. 2013 vykonávat práci až do 15:30 hodin, neměl důvod domnívat, že žalovaný by nesouhlasil s tím, aby si chybějící materiál opatřil sám pořezáním dřeva na volně přístupné kapovací pile, zejména když mu nedlouho před tím přidělil práci spojenou s použitím svařovacího zařízení a brusky, které nepochybně rovněž mohou být potenciálním zdrojem úrazu. Okolnost, že kapovací pila byla označena cedulí mimo provoz a odpojena od přívodu elektrické energie, akcentovaná odvolacím soudem, by mohla mít význam při posuzování, zda a popřípadě v jakém rozsahu se žalovaný zprostil odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem žalobce podle ustanovení § 367 zák. práce, sama o sobě (ani ve spojení s pokynem žalovaného, aby žalobce šel domů) však nemůže vést k závěru, že řezání dřeva na kapovací pile žalobce prováděl proti výslovnému zákazu žalovaného a že tato jeho činnost, kterou vykonával z vlastní iniciativy, proto nebyla plněním pracovních úkolů ve smyslu ustanovení § 273 odst. 2 zák. práce.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde