Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2019, sp. zn. 21 Cdo 1631/2018 - Intenzita porušení pracovní povinnosti

Intenzitu porušení pracovní povinnosti zaměstnancem nesnižuje (a ani nezvyšuje) okolnost, že zaměstnanec porušil povinnost ze smlouvou převzatých závazků.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde