Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5297/2017 - Neplatnost rozvázání pracovního poměru, lhůty, nepravost podpisu

Zaměstnanec může podat žalobu na neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru, která není opatřena jeho pravým podpisem, kdykoli poté, co se o její existenci dozvěděl. Písemná dohoda o rozvázání pracovního poměru, jenž byla opatřena nepravým podpisem, je považována za dohodu, která pozbývá podpisu strany, která je nepravě podepsána, a proto není možné, aby daná lhůta započala běžet.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde