Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4451/2018 - Zdánlivá pracovněprávní jednání na újmu zaměstnance

Ustanovení § 19 odst. 3 zák. práce, které stanoví, že neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li neplatnost výlučně sám, je třeba analogicky aplikovat též na zdánlivá (nicotná) pracovněprávní jednání. Uvedenou zásadu však nelze vykládat tak, že zaměstnanec může z neplatného nebo zdánlivého právního jednání požadovat plnění (které mu dosud nebylo poskytnuto), i když jeho neplatnost (zdánlivost) nezpůsobil výlučně sám.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde