Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 12. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2300/2017 - Výklad právního jednání

Zásady [§ 1a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 18 zák. práce] se uplatní pouze při výkladu jednotlivých ustanovení zákona, případně právních jednání, že však nemohou vést k založení práva (oprávnění), které v zákoně či právním jednání (smlouvě) obsaženo není.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde