Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. 27 Cdo 3522/2018 - Založení pobočné odborové organizace

I poté, co nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, mohou odborové organizace svými stanovami zakládat pobočné odborové organizace, jejichž subjektivita je odvozena od subjektivity zakládající odborové organizace obdobně, jako je tomu v případě pobočných spolků (srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2020, sp. zn. 27 Cdo 1644/2018), a že v takovém případě je zakládající odborová organizace – určují-li tak i její stanovy – oprávněna podat návrh na změnu zápisu do veřejného rejstříku ve věcech pobočné odborové organizace.

Usnesení v plném znění je dostupné zde