Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2022, sp. zn. 25 Cdo 54/2021- Duševní útrapy, služební vozidlo, konkurence právních úprav

Za ústavně konformní je možno považovat výklad, podle něhož uplatnění nároku na náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením nebo zvlášť závažným ublížením na zdraví osoby blízké podle § 9 zákona č. 168/1999 Sb. u pojistitele vozidla, jímž byla způsobena újma, nebrání okolnost, že k újmě došlo při pracovní cestě přímého poškozeného, pokud újma byla způsobena provozem dopravního prostředku, jehož provozovatelem byl jeho zaměstnavatel.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde