Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2022, sp. zn. 21 Cdo 3559/2021 - Průměrný výdělek, výpověď dle § 339a, zhoršení pracovních podmínek

Rozhodným obdobím pro zjištění průměrného výdělku pro účely stanovení odstupného v případě zaměstnance, u něhož došlo k rozvázání pracovního poměru z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu ustanovení § 339a odst. 2 zák. práce, je kalendářní čtvrtletí předcházející nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde