Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5432/2017 - Plnění z konkurenční doložky

Pro určení výše peněžitého plnění z konkurenční doložky je určující kalendářní čtvrtletí, které předchází měsíci, ve kterém započalo plnění konkurenční doložky zaměstnancem, nikoli kalendářní čtvrtletí, které předchází skončení pracovního poměru.

Příkladně se dá říci, že skončil-li pracovní poměr zaměstnance dne 31. 12. 2014, tedy dne 1. 1. 2015, nárok na peněžité vyrovnání mu mohl vzniknout nejdříve v lednu 2015 (v případě, že svůj závazek splnil). Rozhodným obdobím pro zjištění průměrného měsíčního výdělku žalobce pro určení výše peněžitého vyrovnání příslušejícího žalobci za splnění jeho závazku z konkurenční doložky je proto s ohledem na výše uvedené kalendářní čtvrtletí předcházející plnění závazku, tedy čtvrté čtvrtletí 2014.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde