Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3212/2019 - Porušení pracovněprávní povinnosti v době pracovní neschopnosti

Zaměstnanec, který v době, kdy byl ošetřujícím lékařem, popřípadě lékařem orgánu nemocenského pojištění, uznán dočasně práce neschopným, nevykonává práce dohodnuté v pracovní smlouvě, se nedopouští (nemůže dopustit) porušení povinností, které mu vyplývají z pracovního poměru. Jestliže však zaměstnanec v době, kdy byl uznán dočasně práce neschopným, osobně vykonává pro zaměstnavatele podle jeho pokynů (s jeho vědomím) ve stanovené pracovní době a ve sjednaném místě práce podle pracovní smlouvy nebo vykonává-li v době trvání této překážky v práci pro zaměstnavatele práci podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě z vlastní iniciativy, ačkoliv tak v době této překážky v práci zaměstnanec není povinen činit, musí při tom dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru (dodržovat předpisy vztahující se k jím vykonávané práci); jestliže tak nečiní, dopouští se porušení těchto povinností (ve vztahu k obsahově shodné právní úpravě v předchozím zákoníku práce srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2005 sp. zn. 21 Cdo 1688/2004, který byl uveřejněn pod č. 189 v časopise Soudní judikatura, roč. 2005).

Rozsudek v plném znění je dostupný zde