Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3978/2018 - Uzavření pracovní smlouvy advokátem

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že uzavře-li advokát s klientem (případně i disimulovanou) pracovní smlouvu, jejímž obsahem je poskytování právních služeb klientovi, řídí se jejich vztah touto smlouvou a pracovněprávními předpisy jde o vztah pracovněprávní.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde