Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 3004/2017 - Intenzita porušení pracovních povinností

Za situace, kdy zaměstnanec nemá jakýkoli souhlas zaměstnavatele s opuštěním pracoviště před skončením pracovní doby, nemůže jeho jednání ani zčásti omlouvat (intenzitu porušení pracovní povinnosti žalobce snižovat) okolnost, že ve všech případech nebyl souhlas žalovaného s opuštěním pracoviště zaměstnancem před skončením pracovní doby spojován s vydáním propustky. Významné z tohoto pohledu není, oznámil-li zaměstnanec odchod spoluzaměstnanci, neboť ten mu takový souhlas nebyl oprávněn udělit.

Při posuzování intenzity porušení pracovní povinnosti je třeba vedle toho, že zaměstnavatel své pracovní povinnosti dosud plnil řádně, též přihlížet k rozsahu, v jakém zaměstnanec nedodržel rozvrženou pracovní dobu (k tomu, že zaměstnanec nebyl na pracovišti a nevykonával sjednanou práci po dobu zhruba 4 hodin, tedy v rozsahu odpovídajícím polovině pracovní doby), a k tomu, že nepřítomnost zaměstnance na pracovišti vedla k opožděnému dokončení zakázky a ke vzniku škody v podobě ušlého zisku z tržby ve výši 6 000 Kč.

Je-li během pracovní doby zaměstnanec povinen nejen vykonávat práci pro zaměstnavatele, ale také – pokud práci právě nevykonává, protože mu dosud přidělena nebyla – být připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, nesnižuje intenzitu porušení pracovní povinnosti, že v době opuštění pracoviště žalobce neměl přidělenu „konkrétní práci, která by nebyla dokončena“

První část rozsudku je dostupná zde

Druhá část rozsudku je dostupná zde