Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2022, sp. zn. 21 Cdo 2483/2021 - Pracovní doba, průměrný výdělek

Pod pojmem týdenní pracovní doby ve smyslu ustanovení § 356 odst. 2 věta druhá zák. práce je nutné rozumět dobu, kterou byl zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozvrhovat v rozhodném období. Může se jednat o stanovenou týdenní pracovní dobu, zkrácenou týdenní pracovní dobu nebo kratší pracovní dobu.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde